• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

gistda

gistda

ไทย

GISTDA จับมือ Airbus พัฒนาระบบ THEOS-2

   เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr.

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จิสด้า โดย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร
หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล

UAV STARTUP 2018 Pitching ครั้งที่ 1 เริ่มแล้ว! โดย GISTDA และ NIA เฟ้นหาผู้ที่เข้ารอบการประกวดข้อเสนอโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application

    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการแข่งขัน Pitching ครั้งที่ 1 ประกวดข้อเสนอโครงการ ของการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV STARTUP 2018 โดยมีผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 20 ทีม ที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะด้านต่า

ภาพกิจกรรม หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 จิสด้า โดย นางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

GISTDA ถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา

     วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายสานนท์ พรหมผลิน นักเทคโนโลยีอวกาศเชี่ยวชาญ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ คณะทำงานบริหารบันทึกความร่วมมือระหว่าง GISTDA และมูลนิธิช

จิสด้าร่วมกับกองทัพบก จัดฝึกอบรมเพื่องานด้านการข่าว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้หัวข้อ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าว ขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส

ผนึกกำลังสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “คนแม่ศึก ทำได้”

    บริบทปัญหาเชิงพื้นที่ในประเทศไทยมีมากมายหลายประเด็น ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ล้วนนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่เท่าเทียมและทั่วถึง ขาดความสมดุลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีสาเหตุจากหลายหลายปัจ

จิสด้าเตรียมเปิด Amazing Mars Garden ที่เชียงใหม่

   13 กุมภาพันธ์ 2561 จิสด้า โดย ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และคณะ เดินไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายใต้ Amazing Mars Garden ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้า

GISTDA และมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ GISTDA มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่จะนำไปเป็นเ

THE REGIONAL WORKSHOP ON BUILDING DROUGHT RESILIENCE IN AGRICULTURE: PARTNERSHIPS AND OUTREACH

ประเทศไทย โดย GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), United Nations Platform for Space based Information for Disaster Management and Emergency Response (UNSPIDER), Indian Council Agricultural Research (ICAR) และ ASEAN Research and Tra

หน้า

Subscribe to RSS - gistda