• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสร้างเสริมคุณค่าองค์กร GISTDA เข้าเยี่ยมชม “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ”

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.

สวีเดนปักหมุดให้ไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมอวกาศเอเชียแปซิฟิก

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ (Space Krenovation Park : SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศรชล. เข้าหารือ GISTDA ถึงแนวทางการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อภารกิจด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) นำโดย พลเรือโท อำนวย ทองรอด ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และหัวหน้าคณะทำงานบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล.

CDS เยี่ยมชมภารกิจ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย นายตติยะ ชื่นตระกูล ป.รอง ผสทอภ. นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ป.รอง ผสทอภ. และ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สปภ.

สถาบันอิศรา นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

26 ธันวาคม 2563  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บบส.) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารและ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม

คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยฑูตทหารบกไทยและต่างประเทศ จากโรงเรียนข่าวทหารบก เข้าเยี่ยมชมดูงาน

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมชมดูงาน GISTDA สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน และ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พันเอก บงการ  กาญจน์มาลัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  และ พันเอก ชยันต์ เหนียนเฉลย รองผู้อำนวยการกองการสื่อสาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยคณะ

ทปอ. นำคณะผู้บริหารจาก อว. เยี่ยมชม GISTDA ศรีราชา

26 พฤศจิกายน 2563  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมดูงาน GISTDA

26 พฤศจิกายน 2563  สถาบันพระปกเกล้า นำคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24” เข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA ศรี

เลขาธิการบริหาร UNESCAP เยี่ยมภารกิจ GISTDA

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.