• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

ESCAP & KOICA ได้นำผู้เข้าร่วมงาน 2019 KOICA-ESCAP FELLOWSHIP PROGRAMME เยี่ยมชมกิจการ สทอภ.

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ESCAP & KOICA ได้นำผู้เข้าร่วมงาน 2019 KOICA-ESCAP FELLOWSHIP PROGRAMME จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

กรมทรัพยากรน้ำ เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากร จาก กรมทรัพยากรน้ำ  นำโดย นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าเยี่ยมชมดูงาน  ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่อนตระกูล ปฏิบัติการรองผู้อำนวยการ สทอภ.

สลน. เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

         เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 คณะบุคลากร จาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นำโดย นางวนา คงเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สทอภ.

คณะนักธุรกิจอินเดียด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในเขต EEC

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะนักธุรกิจชาวอินเดียเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการบรรยาย

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เยี่ยมชมดูงาน จิสด้า

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สทอภ.

คณะดูงานจากกรมข่าวทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะดูงานจากกรมข่าวทหารอากาศ จำนวน 25 นาย เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

นักเรียนจ่า ชั้นที่ 1 พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ โรงเรียนสื่อสารทหารเรือฯ กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนจ่า ชั้นที่ 1 พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ โรงเรียนสื่อสารทหารเรือฯ กองทัพเรือ จำนวน 104 นาย เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้บริหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้บริหารระดับกลาง จาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมกิจการจิสด้า

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้บริหารระดับกลาง จาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการ “The Leadership Program” จาก สำนักงานประกันสังคม และ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน โครงการ “The Leadership Program” จาก สำนักงานประกันสังคม และ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดย ผอ.สปท./หน.กภด.

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.