• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การบริการข้อมูล

สทอภ. สนับสนุนข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อภารกิจสาธารณประโยชน์

ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการให้บริการข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตประชาชน และความมั่นคงของชาติ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีความต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียม แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่เพียงพอ  ด้วยเหตุนี้ สทอภ.

เอกสารด้านการบริการข้อมูลดาวเทียม

เอกสารที่ใช้ในการบริการข้อมูล ได้แก่ แบบฟอร์มใบสั่งข้อมูล, ราคาข้อมูลดาวเทียม, ระเบียบ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับการบริการข้อมูล

Subscribe to RSS - การบริการข้อมูล