• ภาษาไทย
  • English

MOU

MOU

จิสด้า ผนึกกำลัง 30 หน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระยอง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า จัดงานลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระยองร่วมกับ 30 หน่วยงาน พร้อมลงพื้นที

การลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สทอภ. - Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ในการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์เชิงคลื่นของดาวเทียมไทยโชต

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation - MOC) กิจกรรมการสอบเทียบค่าสัมประสิทธิ์เชิงคลื่นของดาวเทียมไทยโชต (The Calibration/ Validation of Absolute Radiometric Gain of THAICHOTE's Optical Instrument) ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวก

จิสด้า จับมือ อพวช. ลงนาม MOU ร่วมมือพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

      3 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี/ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ         จิสด้า และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช.

ม.เกษตร และ GISTDA ร่วมมือพัฒนา “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”สู่การศึกษา วิจัย พัฒนาทุกมิติของสังคม

     17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน \

5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่บน ASEAN Economic Corridors

เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการขับเคลื่อน 

GISTDA จับมือ กปน. ร่วมลงนาม MOU นำเทคโนโลยีอวกาศยกระดับการให้บริการประปา

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558. เวาลา 11.00 ณ ห้องปิยราช การประปานครหลวง (กปน.) รศ.ดร. สมเจตน์ ทินพงษ์ ประธานกรรมการ สทอภ. และ นายเจริญ ภัสระ ประธาน กรรมการ กปน.

การเคหะแห่งชาติ จับมือ GISTDA ผนึกกำลังรองรับการขยายตัวของตัวเมือง

15 สิงหาคม 2557 ณ การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อร่วมกันดำเนิน “โครงการศึกษาลักษณะการขยายเมืองใน 26 จังหวัด หลักของประเทศไทยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เพื่อร่วมกันดำเนิน “โครงการทดสอบการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

หน้า

Subscribe to RSS - MOU