• ภาษาไทย
  • English

โครงการ Asian Try Zero-G 2016

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ Asian Try Zero-G 2016

นายวรวุฒิ จันทร์หอม (มอส)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

Subscribe to RSS - โครงการ Asian Try Zero-G 2016