• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเหมาพัฒนาระบบทดสอบสำหรับการตรวจ NADCAP/AC7101- ผลิตชิ้นส่วน Specimen เตรียมการตรวจมาตรฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
05/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดนิทรรศการบนที่สูงและอุปกรณ์เฉพาะทางภายใน Space Inspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
05/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเปลี่ยนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ที่หมดอายุการใช้งานจัดแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างซ่อมพื้นคอนกรีตดาดฟ้าและผนังอาคาร Space Inspirium ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63057259118 ระหว่างวันที่ 4 - 11 มิ.ย. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น., เสนอราคาวันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
11/06/2020

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาผู้ประสานงานและจัดประชุม ประชาคม สนับสนุนโครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของไม้ผลจากการขาดน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผู้ประสานงานและจัดประชุม ประชาคม สนับสนุนโครงการประเมินความเครียด และความเสียหายของไม้ผลจากการขาดน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 200,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาสำรวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 480,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ แบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 100,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาสำรวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาสำรวจความเครียดและความเสียหายไม้ผลและตรวจสอบสถานภาพแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 320,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/04/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาประเมินความเครียดของไม้ผล เนื่องจากการขาดน้ำ จากดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาประเมินความเครียดของไม้ผล เนื่องจากการขาดน้ำ จากดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งยประมาณ 300,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
14/05/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง