• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพื้นที่และสวน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
13/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
27/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
02/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และ อาคาร สทอภ. บางเขน (5 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
27/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6,7 และ อาคาร สทอภ. บางเขน (5 ชั้น) ประจำปีงบประมาณ 2558

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
27/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
10/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากจานสายอากาศพร้อมปรับปรุงสถานที่ทดสอบ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
29/08/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
02/09/2014
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ไฟล์เอกสาร

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดการจัดหาระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ส่วนหลักภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
05/09/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต ศรีราชา ชลบุรี ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
31/07/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
19/08/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานฯขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างสร้างชิ้นงานภายในพิพิธภัณฑ์อวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เป็น จ้างก่อสร้างตกแต่งภายในศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดนิทรรศการกึ่งถาวรโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (เดิม) จำนวน 12 แห่ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/07/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/08/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจัดหาอะไหล่ Test interface Unit สำหรับจานรับ - ส่งสัญญาณ S-Band

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/07/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
15/08/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
28/08/2014

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง