• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างพัฒนาต้นแบบระบบแพลตฟอร์มเพื่อวิเคราะห์ระบบการคมนาคมทางอากาศแบบองค์รวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ :63117319010 ระหว่างวันที่ 8 - 17 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/01/2021

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63117319846 ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/01/2021

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร) ประจำปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 307,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานเสวนาเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานเสวนาเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยังยืน งบประมาณ 211,004.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาจัดหาของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดหาของที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด งบประมาณ 301,466.51 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
02/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Cloud Platform และ Google Maps APls) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Google (Google Cloud Platform และ Google Maps APls) งบประมาณ 150,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานระบบบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานระบบบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) งบประมาณ 102,720.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2020

จ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลนโดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลนโดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ขยายเสียงพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาหนังสือมรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาหนังสือมรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม งบประมาณ 400,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง