• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA (รับซองตั้งแต่ 19 - 30 มีค. 58 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรที่มีต่อประเทศชาติและภูมิภาคกับการพัฒนานวัตกรรมอวกาศที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 18-27 มี.ค. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรที่มีต่อประเทศชาติและภูมิภาคกับการพัฒนานวัตกรรมอวกาศที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
07/04/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ซื้อซอง วันที่ 17-19 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-15.30 น. ราคา 50 บาท)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (รับซองได้ตั้งแต่วันที่16-25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจัดซื้อข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลสำรวจโลก

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/03/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
03/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ. (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบต้นแบบระบบบริการแผนที่เชื่อมโยงประชาคมเอาเซี่ยน (ASEAN conectivity) (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. -16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพัฒนาระบบต้นแบบระบบบริการแผนที่เชื่อมโยงประชาคมเอาเซี่ยน (ASEAN conectivity)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 11 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 11 มี.ค. 58 เวลา 9.00 - 16.00 น.)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
26/03/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง (ซื้อซองได้ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. - 13 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง