• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เฝ้าระวังการปลูกข้าวนาปรัง

จำนวน 345,600 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
23/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
08/01/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/01/2015

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตรในรูปแบบดิจิตอล

วงเงินงบประมาณ 350,000.- บาท จำนวน 100,000 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
16/10/2014
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ต้องการยกเลิก เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาโดยใช้วิธีสอบราคา

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 18 -22 ธค. 2557 เวลา 9.00 -15.30 ราคาซอง 100 บาท)

จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 19,995,839.- บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/01/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม

วงเงิน 1,741,960.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
17/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลางด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
26/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลพื้นที่นอกโซนที่จ้างบำรุงรักษา ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ชุด โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อวกาศ THASA ( Thai Youth Space Ambassador Contest) Project

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/12/2014

ประเภทของประกาศ

จ้างจัดทำระบบต้นแบบเพื่อตรวจสอบกระบวนการและแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรด้วย QR Code (รับซอง วันที่ 2-11 ธ.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30)

จ้างจัดทำระบบต้นแบบเพื่อตรวจสอบกระบวนการและแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรด้วย QR Code
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/01/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ (รับซอง 2-11 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ pixel factory, proline gxl ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (tms)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง