• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมในองค์กร

CG&CSR ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง...

          25 พ.ค.63 อีกครั้งกับภารกิจการประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ณ ห้องประชุม 1 และ ทางระบบ Meet  กับการพิจารณา (ร่าง) Strategic Plan CG&CSR ของจิสด้า ที่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่านประธานอนุฯ และกรร

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8 ขึ้นในหัวข้อ  “HR XYZ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พี่หนุ่ย วรรณวีร์  ศิลโรจน์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการและการคลัง และ  พี่ตุ้ย สุกันยา อินทร์สวาท  ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอ

การประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 4/2563

           เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักยุทธศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ. ครั้งที่ 4/2563  โดยมีนายภาณุ จันทร์เจียวใช้ เป็นประธานคณะอนุกรรม ได้พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สทอภ.

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือกันอีกครั้ง..!!

เมื่อวันที่  19 พ.ค.63  ทุกภารกิจของ จิสด้า ร่วมกันพิจารณา (ร่าง)  Strategic Plan CG&CSR แยกตามภารกิจ โดยวันนี้เช่นเคย  ได้รับคำแนะนำจาก ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษา สทอภ.

ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ สทอภ. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 7 "จากยุคทุ่นสำรวจกลางทะเล สู่ สถานีเรดาร์บนชายฝั่ง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 7 ขึ้นในหัวข้อ คนจิสด้าต้องครู้ครั้งที่ 7 ตอน จากยุคทุ่นสำรวจกลางทะเล สู่ สถานีเรดาร์บนชายฝั่ง ผ่านการไลฟ์สด ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล  ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  และ น

สทอภ. ประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปขั่น ทุกรูปแบบ

วันที่ 27 เมษายน 2563 พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 3/2563

ประชุมอีกแล้วสำหรับ CGCSR ครั้งที่ 3/2563
ครั้งนี้เป็นการประชุม online ที่ท่านอนุกรรมการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน และให้ข้อคิดเห็น+ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมาก

“tailor made CG_CSR for GISTDA”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคมร 2563 จิสด้า ได้จัดการประชุม ระดมสมองระดับ รอง ผสทอภ. และ ผอ.สำนัก ในการจัดทำ “tailor made CG_CSR for GISTDA” ตามแนวทางของ ISO26000 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ CG & CSR Action Plan ของ จิสด้า ต่อไป

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมในองค์กร