ลงนามถวายความอาลัย
พระปรีชาสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมและแผนที่

เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนขาวไทย พระองค์ทรงอุทิศเวลาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล และยากจน เพื่อทรงหาข้อมูลที่แท้จริงและทรงสำรวจสภาพภูมิประเทศไปพร้อม ๆ กัน ทุกครั้งที่พระองค์เสด็จราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ทรงถือติดพระวรกายและทรงกางออกทอดพระเนตรอย่างพินิจพิเคราะห์คือ “แผนที่” ทรงรู้จักพื้นที่ประเทศไทยทุกตารางนิ้วอย่างลึกซึ้ง

เมื่อกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการงานด้านการพัฒนาพระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนา ทรงสนพระราชหฤทัยที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า และทันสมัยทรงใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลทั้งภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสารสนเทศเชิงพื้นที่ คือ แผนที่ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีของเหล่าประชาราษฎร์ อันนำไปสู่แนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเกษตร แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักวิจัยเนื่องจากพระองค์ทรงงานด้วยหลักการของนักวิจัยได้แก่ การศึกษาปัญหาและข้อมูลโดยถ่องแท้ การทดลองวิจัย เผยแพร่ ขยายผลและพัฒนาทุก ๆ โครงการตามแนวพระราชดำริ พระองค์ได้ทรงศึกษาค้นคว้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุก ๆ ด้าน ตลอดจนทรงวิจัยและพัฒนาประดิษฐ์ คิดค้นวิธีการ เครื่องมือและแนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

ด้วยความห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชน พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน ห่างไกล และทุรกันดาร ในแต่ละปี พระองค์จะประทับอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชนและส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ ทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย นับเป็นบุญวาสนาของคนไทยที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี