Head GISDTDA

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปกรณ์   อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ได้ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบโดยกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นแนวทางการดำเนินงานให้เกิด ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้
จัดโดย
สำนักบริหารกลาง โดย ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

Admin 25/3/2564 0
Share :