Head GISDTDA

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Leadership & Management Skills

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ได้จัดฝึกอบรม
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารผลงาน (Leadership & Management Skills)
ให้แก่ บุคลากร สทอภ. โดยการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรต่อเนื่องระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากร สทอภ. ได้มีการพัฒนาภาวะผู้นำ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงาน การสร้างกลยุทธ์ ตลอดจนนำทักษะทางจิตวิทยามาเป็นเครื่องมือในการบริหารคนและผลงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Admin 25/3/2564 0
Share :