Head GISDTDA

GISTDA จับมือ สยามคูโบต้า สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมเพิ่มศัยภาพต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะ

วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 อาคาร 1 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี
.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบฟาร์มอัจฉริยะ
ระหว่าง บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ดร.ปกรณ์  อาภาพันธ์  ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง สยามคูโบต้า และจิสด้า ในครั้งนี้ เป็นการ  บูรณาการ ตามวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันนั้น คือการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ โดยได้น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ได้พระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า และเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ  ภาคเกษตรกรรมในทุกมิติของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง
จิสด้า และ สยามคูโบต้า ได้มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในด้านการเกษตรร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการดำเนินการในระยะแรก อาทิเช่น
• โครงการส่งเสริมการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดาวเทียมนำทาง Global Navigation Satellite System หรือ GNSS   ตามที่ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแนวคิดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตที่สำคัญที่จะรวบรวม และส่งเสริมข้อมูลเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง แก่ภาคอุตสาหกรรม ในวันนี้ จิสด้า ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีภาคพื้น GNSS CORS Station แล้ว ในพื้นที่ คูโบต้าฟาร์ม เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ นำร่องเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร ให้เกิดขึ้นจริง
• ระบบเกษตรแม่นยำนำทางด้วยดาวเทียม การทำงานควบคู่กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS  ในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ด้วยพิกัดอ้างอิงดาวเทียม GNSS ความคลาดเคลื่อนระดับเซนติเมตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเชิงพื้นที่ ด้วย GIS การออกแบบแปลง ทำแผนที่ เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบผลผลิต นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการผลผลิต 
• และการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดตั้ง แหล่งเรียนรู้ด้านระบบเกษตรอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน S&GI ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการภายใน คูโบต้าฟาร์ม อันจะเป็นการกระจายองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร เช่น Smart Precision Agriculture, Agriculture Systematic Monitoring ระบบออกแบบเส้นทางและติดตามการทำงานของรถแทรคเตอร์ ระบบตรวจสภาพดิน น้ำ อากาศ และการคาดการณ์ฝน
การลงนามในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีของ จิสด้า และ สยามคูโบต้า ที่จะทำให้องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับ “เกษตรแนวใหม่” ขยายผลออกไปในวงกว้าง ท้ายที่สุดนี้ ผมขออวยพรให้ความพยายามครั้งนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ที่วางไว้ อันจะนำไปสู่ความสมดุลแห่งชีวิตของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Admin 12/3/2021 1377 1
Share :