Head GISDTDA

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ "

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 จิสด้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ" รุ่นที่ 1  โดยมี นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ได้ประกาศเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นที่จะบริหารและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี  หากเราจะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนให้กับองค์กร เราจำเป็นต้องอาศัยพลังที่ยิ่งใหญ่จากบุคลากรจิสด้าทุกคน...การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นั้น “เราทำได้...ไม่ยาก...ขอเพียงแค่เรามีใจ...แล้วก้าวไปด้วยกัน” เพื่อขจัดความประพฤติไม่ดี ความไม่ซื่อตรง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมใดๆ ก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความไว้ใจ+ความเชื่อมั่นให้กับสังคม ในฐานะองค์กรภาครัฐที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศ...

Admin 17/5/1476 0
Share :