Head GISDTDA

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยนำรายละเอียดโครงสร้างการดำเนินงาน นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา และต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดวางเอกสารบางประเภท ที่ประชาชนอาจขอเข้ามาตรวจค้นได้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น และตรวจดูโดยสะดวก และเน้นถึงความโปร่งใสในการทำงานขององค์กร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): สทอภ. จึงได้จัดทำข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และให้บริการแก่ประชาชนที่จะมาตรวจค้นข้อมูล ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. อาคาร สทอภ. ซึ่งข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7(1)(2)(3)(4) มาตรา 9(3)(4)(5) รวมทั้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของพ.ร.บ.

รายละเอียดที่เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำเป็นหนังสือซึ่งสรุปสาระสำคัญ สามารถติดตามได้จาก เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

มาตรา 7

มาตรา 9

โครงการลงทุนที่สำคัญ

  • โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) (รายละเอียด)
  • โครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. กับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศ (รายละเอียด)
  • โครงการจัดสร้างอาคารทีพักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีควบคุมดาวเทียม อ.ศรีราชา (รายละเอียด)

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ สทอภ.

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. บทความเรื่อง สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่ง จบก่อนกำหนด ,2.บทความเรื่อง เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ,3.บทความเรื่อง อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร,4.บทความเรื่อง หนีไม่พ้น

1. ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม ,2.เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ,3.ใครกล่าวหาฉัน,4.ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ

Admin 20/7/2564 1360 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง