Head GISDTDA

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่บางส่วนของอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 23 ตุลาคม 2564

โดยพื้นที่ดังกล่าวพบน้ำท่วมเพิ่มขึ้นหลายจุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ระดับลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก สายรอง รวมถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

อำเภอราษีไศล

Admin 23/10/2021 0
Share :

Related news