Head GISDTDA

GISTDA ได้รับการประกาศเกียรติคุณ Certificate of Cyber Safety

GISTDA ได้รับการประกาศเกียรติคุณ Certificate of Cyber Safety

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้จัดกิจกรรม PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและกำกับดูแลให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือและรับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2562

GISTDA ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยมีเป้าหมายในการปรับตัวและใช้ Digital Transformation ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Space Economy เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักลงทุน หนึ่งในกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนสู่การเป็นประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศระดับโลกในอนาคต (earth)(global)(neon disco ball)

โดย GISTDA เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเลิศ (Certificate of Cyber Safety)

Admin 8/9/2565 1
Share :