Head GISDTDA

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

      *  รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

  1. GISTDA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างดาวเทียมในประเทศ”

  2. GISTDA ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศร่วมกับชุมชน และ อว.ส่วนหน้า (มรภ.อุดรธานี) โดยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศที่นำไปส่งเสริมประกอบด้วย “นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice”

  3. GISTDA ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ได้หารือและวางแผนการทำงานวิจัยร่วมกัน ในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าชายเลน

  4. DSI นำทีมเข้าดูงานที่ GISTDA เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากภาพดาวเทียมเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยงาน

  5. GISTDA และ ม.นเรศวร ร่วมหารือ การพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการ และพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม


Admin 21/12/2022 3117 3
Share :

Related news