Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมหลักสูตร “วางแผนจัดการการเงินดี ชีวิตมีสุข”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566  สำนักยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “วางแผนจัดการการเงินดี ชีวิตมีสุข” ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพีร์ ชูศรี รอง ผสทอภ. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย การจัดอบรมมีทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ. ศูนย์ราชการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 170 คน

GISTDA ได้ให้ความสำคัญในการเป็นองค์กร Healthy Organization บุคลากรถือเป็นทรัพยากรอันมีค่า หากเมื่อใดบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน หรือปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นสุขใจแล้วก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานด้วย

สาเหตุสำคัญประการหนึ่ง ก็คือเรื่องปัญหาทางการเงิน เนื่องจากขาดการวางแผนทางการเงิน หรือขาดความรู้ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา การจัดอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันต่อไปได้

ขอบคุณวิทยากร นายชยุต ปริญญาธนกุล หรือ อาจารย์ป๊อป ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน การจัดการหนี้ การลงทุน เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน เป็นวิทยากรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นวิทยากรให้แก่ หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา หลายแห่ง คุณวุฒิพิเศษ ท่านเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ระดับ 1  Investment consultant single license 

 

luckyka.tia 29/6/2566 1
Share :