Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วม Workshop “บุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 GISTDA ส่งตัวแทนสำนักงาน เข้าร่วม Workshop “บุคลากรภาครัฐวิถีใหม่สู่การออกแบบองค์กรสุขภาวะ” ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนน่วยงานรัฐให้เป็นเป็น “Happy Workplace” ตอบโจทย์เจ้าหน้าที่วิถีใหม่ ลดเสี่ยง NCDs โรคเครียด ทำงานคล่องตัว ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. และ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ พร้อมชมนิทรรศการ Journey of Happy Workplace และร่วมเสวนา “Reshape Best Practices” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานองค์กรสุขภาวะต้นแบบ รวมกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในสำนักงาน

luckyka.tia 11/7/2566 0
Share :