Head GISDTDA

พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์
 •  
   

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ด้านวิทยาศาสตร์
  • ด้านเทคโนโลยีอวกาศ
  • ด้านบริหารจัดการองค์กร
 •  
   

  ข้อมูลส่วนตัว

  • วัน เดือน ปี เกิด 27 สิงหาคม 2498
 •  
   

  ประวัติการศึกษา

  • นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 15
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
  • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  
   

  ประวัติการทำงาน

  • ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ (อัตราพลเรือตรี)
  • เสนาธิการกองเรือป้องกันฝั่งกองเรือยุทธการ
  • เสนาธิการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ
  • รักษาราชการผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
  • เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ (อัตราพลเรือโท)
  • รองเสนาธิการทหารเรือ
  • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก)
  • เสนาธิการทหารเรือ
  • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 •  
   

  ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งอื่น ๆ ที่สำคัญ

  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และบริหารจัดการองค์กร สทอภ.
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
  • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการโทรคมนาคมและดาวเทียม
  • กรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

   

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 21/2/2567 481 0
Share :