Head GISDTDA

นางรวีวรรณ ภูริเดช
 •  
   

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 •  
   

  ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources Engineering) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท M.Sc. Water Resources Engineering, University of Newcastle Upon Tyne, อังกฤษ
  • ปริญญาเอก Ph.D. Civil and Environmental Engineering, University of Wisconsin, Madison, สหรัฐอเมริกา
 •  
   

  ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)
 •  
   

  ประวัติการทำงาน

  • เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
  • ผู้ตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รองเลขาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
 •  
   

  ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ

  • กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  • กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • กรรมการโดยตำแหน่ง คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

   

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 441 0
Share :