Head GISDTDA

พลโท ชาคร บุญภักดี
 •  
   

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • เจ้ากรมแผนที่ทหาร
  • กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 •  
   

  ประวัติการศึกษา(ก่อนเข้ารับราชการ)

  • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมแผนที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 •  
   

  ประวัติการศึกษา(หลังเข้ารับราชการ)

  หลักสูตรทางทหาร

  • หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแผนที่ รุ่น 6
  • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 64
  • หลักสูตรประจำ รร.สธ.สบส.ทบ.

  หลักสูตรทางทหาร

  • ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันยีออเดซีประยุกต์เยอรมัน GPS ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ท  ประเทศเยอรมัน
  • ปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันยีออเดซี่ประยุกต์ IFAG ณ ประเทศเยอรมัน
  • เดินทางร่วมคณะ กต. เพื่อเข้าร่วม Oral hearings ณ เมืองเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • เดินทางไปฟังผลการพิจารณาของศาลโลก คดีปราสาทพระวิหารในกรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอตีความคำพิพากษา ณ เมืองเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • เดินทางร่วมคณะ กต. เพื่อร่วมฟังคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • เดินทางร่วมคณะ กต. เพื่อไปหารือคณะที่ปรึกษา กม.ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดทำข้อสังเกตุเป็นลายลักษณ์อักษร ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
 •  
   

  ประวัติรับราชการ

  • ผู้อำนวยการกองยีออเดซี่ กรมแผนที่ทหาร
  • ผู้อำนวยการกองแผนและโครงการ กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร
  • รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร
  • เจ้ากรมแผนที่ทหาร

   

Jeerawat Mengkudruea Mengkudruea 22/2/2567 230 0
Share :