Head GISDTDA

GISTDA STATION 2024 Ep.13

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2567   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

การจัดกิจกรรม “GISTDA STATION” Ep.13 นี้ มาในหัวข้อ "Common KPI ประจำปี 2567" เพื่อที่จะสื่อสารให้บุคลากร รับทราบรายละเอียดและการเตรียมตัวว่าต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งได้รับเกียรติจาก แขกรับเชิญถึง 3 ท่าน ประกอบด้วย

  • นางสาวปรานปริยา วงศ์ษา ผอ.สคร.
  • นายพรเทพ  นวกิจกนก ผอ.ศดช. และ
  • นางสาวฐนิตา เสือป่า ผอ.สสพ.
luckyka.tia 5/6/2567 203 0
Share :