Head GISDTDA

ผู้บริหาร GISTDA เข้ารับการอบรม "หลักสูตรการฝึกปฏิบัติ และดูงานเศรษฐกิจพอเพียง"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายพีร์ ชูศรี รอง ผสทอภ. และ นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ/ป.รอง ผสทอภ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และเป็นจิตอาสา เพื่อสังคมและประชาชน และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ

โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการรับฟังการบรรยายการแก้ไขปัญหาตามภูมิสังคม มีการแบ่งกลุ่มหมุนเวียนตามสถานีเรียนรู้การพึ่งพาตนเองด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์ และภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ผู้บริหาร สทอภ. ได้เข้ารับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องแบบในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

luckyka.tia 13/6/2567 207 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง