Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
671 64097645618 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง และหนู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/9/2021
672 64097600632 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสนับสนุนงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 22/9/2021
673 64097223971 จ้างติดตั้งระบบกรองน้ำภายในสระน้ำบริเวณหน้าอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 21/9/2021
674 64087101503 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (AIT) ส่วนสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/9/2021
675 64097570274 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะเวลา 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 21/9/2021
676 M64090034616 จ้างเหมาเชื่อมต่อและทดสอบ GIPS และ MIPS กับ DIGINEO/X-band Moblie สำหรับระบบดาวเทียมภายใต้โครงการ THEOS-๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/9/2021
677 64097554558 ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ภายใน SpaceInspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 20/9/2021
678 64097404016 จ้างเหมาบุคลากรสำหรับจัดทำระบบแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 16/9/2021
679 64097403584 จ้างเหมาสอบเทียบ (Calibration) อุปกรณ์ทดสอบการสั่นสะเทือน (Vibration) โครงการธีออส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 16/9/2021
680 64097372051 จ้างเหมาจัดทำชุดนิทรรศการส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต (Space HoloLens) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 15/9/2021