ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศูนย์พัฒนาสร้าง ประกอบและทดสอบดาวเทียม

ประเภทของการจัดหา: 
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ: 
2559
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Thursday, 4 August 2016 to Monday, 8 August 2016
ประกาศร่างวันที่: 
Wednesday, 3 August 2016