• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

อวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

อวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด

สูงขึ้นไปเหนือพื้นโลกร้อยกิโลเมตรคืออาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเรียกว่า “อวกาศ” มนุษย์ไม่สามารถใช้ชีวิตในอวกาศได้ นั่นเป็น
เหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทุ่มเทค้นคว้า เพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศให้มากที่สุด ถ้ากล่าวถึง “เทคโนโลยีอวกาศ” เราจะ
นึกถึง จรวด กระสวยอากาศ สถานีอวกาศ ชุดมนุษย์อวกาศนั่นเป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ในชีวิตประจำวันเราใช้
“บริการ” จากอวกาศโดยไม่รู้ตัว

Tags: