ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social)

จ้างเหมาออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่บนฐานการรักษาความมั่นคงของทรัพยากร (G-Social) งบประมาณ 8,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ: 
2560
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Friday, 17 March 2017 to Thursday, 23 March 2017
ประกาศร่างวันที่: 
Friday, 17 March 2017