• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าร่วมสัมมนาการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม

จิสด้าร่วมสัมมนาการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม

19 มิถุนายน 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นประธาน โดยที่การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสอบถามความต้องการจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งระบบบริหารจัดการและเครื่องมือที่จำเป็น สำหรับกลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบูรณาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อย่างไรก็ตาม การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 50 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนภายใต้คณะทำงานด้านต่างๆ อาทิ คณะทำงานด้านการจัดทำมาตรฐานและแนวทางการจัดทำปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์, คณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์, คณะทำงานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง, คณะทำงานด้านสัตว์ทะเลมีพิษและมลพิษทางทะเล, คณะทำงานด้านสมุทรศาสตร์ ดาวเทียม และภูมิสารสนเทศในการจัดการทางทะเล, คณะทำงานด้านพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง และคณะทำงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง