• ภาษาไทย
  • English

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 จิสด้า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2” ณ ห้องประชุม กรุงเทพ 1 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลตรีกฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานการประชุมฯ  พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ  อยู่เมือง กรรมการบริหาร สทอภ./ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศ เพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร

การประชุมฯ ดังกล่าวมีผู้บริหารและผู้แทนศูนย์การเรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน 13 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระดับผู้บริหาร ประเด็นปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนการการพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย  ชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันแบบบูรณาการ ระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน