ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม (ครั้งที่ 1)

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 120,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ: 
2560
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Friday, 11 August 2017 to Wednesday, 16 August 2017
ประกาศร่างวันที่: 
Thursday, 10 August 2017