• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น

GISTDA ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ณ ศาลากลางจังหวัด จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น.

โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ สทอภ. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศ และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการในจังหวัด จำนวน 16 ท่าน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานีตำรวจทางหลวงจังหวัด ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่ระบบ NGIS Portal และจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้บริการผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดขอนแก่น ต่อไป