ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ครั้งที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 26 - 31 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม งบประมาณ 216 ล้านบาท
ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ: 
2561
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Friday, 26 January 2018 to Wednesday, 31 January 2018
ประกาศร่างวันที่: 
Thursday, 25 January 2018