ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดหาระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV) ส่วนหลักภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศพร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2

ประเภทของการจัดหา: 
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ: 
2557
ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง: 
Tuesday, 29 July 2014 to Thursday, 31 July 2014
ประกาศร่างวันที่: 
Tuesday, 29 July 2014