• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจับมือ ปภ. ใช้ App ฟอเรสไฟร์ พร้อมจัดทัพกำลังคนในพื้นที่ ติดตามไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

จิสด้าจับมือ ปภ. ใช้ App ฟอเรสไฟร์ พร้อมจัดทัพกำลังคนในพื้นที่ ติดตามไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

   สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันปีนี้ จิสด้าเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทำงาน โดยส่งนักวิชาการประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด (war room) 9 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ เชียงใหม่  เชียงราย น่าน พะยา ลำปาง ลำพูน แพร่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงเดือนมกราคม – เมษายน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงพื้นที่เพื่อวางแผน ป้องกัน ระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที

   โดยในปีนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดเทรนนิ่งให้กับทีมประชารัฐ ซึ่งเป็นอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับ “App ฟอเรสไฟร์” เพื่อเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยหน้าที่ของทีมประชารัฐจะทำหน้าที่ในการแจ้งเหตุพื้นที่ที่เกิดไฟป่าหรือพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเข้าไปสำรวจ ตรวจสอบ และป้องกันเหตุได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงสถานการณ์เชิงรุกอีกด้วย
โดยฟังก์ชั่นของ App ดังกล่าว สามารถแจ้งเหตุไฟป่าพร้อมกับถ่ายรูปสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการระบุพิกัดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การเข้าสำรวจและติดตามมีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น อีกทั้ง ยังมีฟังชั่นที่สามารถดูรายงานจุดความร้อนย้อนหลัง และการแสดงสถิติสถานการณ์ไฟป่าในประเทศได้ถึง 10 ปี ซึ่งสามารถเลือกช่วงเวลาเริ่มต้น - ช่วงเวลาสิ้นสุด และสามารถระบุจังหวัดที่เราต้องการทราบข้อมูลได้อีกด้วย

   และในช่วงวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 จิสด้าและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะลงพื้นที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อจัดอบรมการใช้งาน App ให้กับทีมประชารัฐหรือกลุ่มอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มอาสาสมัคร เครือข่ายชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการแจ้งเหตุหรือแจ้งเตือนสถานการณ์ไปฟ่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่อีกด้วย