• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้า จัดสัมมนา เรื่อง “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว”

จิสด้า จัดสัมมนา เรื่อง “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว”

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา จิสด้า ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว” ให้กับกลุ่มเกษตรกร จังหวัด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว หรือ แอฟพลิเคชั่น “จองรถเกี่ยว” ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย