• ภาษาไทย
  • English

ดาวเทียมสแกนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน...เสี่ยงเสียหายกว่าแสนไร่!

ดาวเทียมสแกนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน...เสี่ยงเสียหายกว่าแสนไร่!

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ ของจิสด้า เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และมีหลายจังหวัดปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูกตามที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลกที่ปลูกรวมกันเฉียด 5 แสนไร่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายร่วมแสนไร่ อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน และเป็นที่ที่น้ำจากเขตชลประทานไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ จิสด้าได้นำส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามภารกิจ อาทิ การจัดสรรปันส่วนน้ำในพื้นที่ที่พอมีศักยภาพในการส่งน้ำ และส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานที่มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในปีต่อๆ ไป ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rice.gistda.or.th หรือ ecoplant.gistda.or.th 
 

aephnthiinaaprangnkekhtekinaephn.jpg