• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาบอร์ดและทดสอบ VHF/UHF Transceiver เพื่อดาวเทียม SSS-2B ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2562 ยื่นข้อเสนอ 17 เมษายน 2562 เลขที่โครงการ 62047058152

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาบอร์ดและทดสอบ VHF/UHF Transceiver เพื่อดาวเทียม SSS-2B ภายในวงเงิน 2,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3-11 เมษายน 2562 ยื่นข้อเสนอ 17 เมษายน 2562 เลขที่โครงการ 62047058152

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2562
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
26/04/2019

ประเภทของประกาศ