• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

     นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพตลอดจนการนำความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริงและเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ จาก สทอภ.

 

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.