• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้าได้ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์ร่วม

จิสด้าได้ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์ร่วม

          เมื่อวันพฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 จิสด้าได้ส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารการตัดสินใจแบบองค์ร่วม ให้กับนายพงษ์พัฒน์ วงค์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้แทนในการรับมอบระบบ ในการนี้ จิสด้า ได้มุ่งเน้นให้ทั้ง 2 จังหวัดมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ Gis พื้นฐานในการพัฒนาจังหวัด เพื่อรองรับและเชื่อมโยงกับโครงการธีออส-2 ภายในอนาคต