• ภาษาไทย
  • English

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร เยี่ยมชม SKP

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร เยี่ยมชม SKP

วันที่ 7 พ.ย. 62 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร เยี่ยมชม SKP ในพื้นที่หลายส่วนอาทิ ห้องปฏิบัติการ GALAXY, ศูนย์วิจัย SOAR, การควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม รวมถึง Space Inspirium พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว