• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

GISTDA พัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

GISTDA พัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าใช้บริการและเข้ารับการอบรมประกอบการเรียนวิชา MANUFACTURING PROCESSES จากเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ “กาแลคซี่” GALAXI (GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation)โดยมุ่งเน้นด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตการพัฒนากำลังคน และการให้บริการทดสอบและวิจัยแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศช่วยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้เกิดขึ้นในประเทศ