• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

GISTDA นำทีม....สร้างความรู้ระบบภูมิสารสนเทศสู่ จังหวัดสระแก้ว

GISTDA นำทีม....สร้างความรู้ระบบภูมิสารสนเทศสู่ จังหวัดสระแก้ว

GISTDA นำทีม....สร้างความรู้ระบบภูมิสารสนเทศสู่ จังหวัดสระแก้ว

 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว GISTDA นำทัพนักวิชาการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบภูมิสารสนเทศ” โดยการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน การใช้ระบบภูมิสารสนเทศให้กับหน่วยงานใน จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ สำนักงานจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานีพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน