• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

GISTDA เซ็นต์ MOU กับ NICT ร่วม วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน space weather

GISTDA เซ็นต์ MOU กับ NICT ร่วม วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน space weather

   29 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมทำงานวิจัยและศึกษาสภาพอวกาศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักวิจัยไทย ตลอดจนสิทธิประโยชน์ในการรับความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

   โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 จิสด้าได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้าน GNSS CORS ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยไจก้า (JICA) และได้ร่วมฟังการบรรยายการใช้ประโยชน์ GNSS ในการศึกษาสภาพอวกาศ (Space Weather) จากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (The National Institute of Information and Communications Technology of Japan - NICT) ซึ่งจิสด้าเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS เพื่อการศึกษาและวิจัยสภาพอวกาศ จึงได้ก่อตั้งเครือข่ายวิจัยสภาพอวกาศ หรือ Space Weather Consortium ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อรวมกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจในการศึกษาสภาพอวกาศเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาอวกาศของไทย นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก NICT มาให้ความรู้แก่เครือข่ายฯ ในงาน Thailand Space Week 2019 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย

   ต่อมา สมาชิกเครือข่ายวิจัยสภาพอวกาศ เห็นพ้องกันว่า การทำความร่วมมือกับ NICT จะมีประโยชน์กับการศึกษาและวิจัยอวกาศของไทย และช่วยส่งเสริมในการศึกษาอวกาศมีความก้าวหน้ามากขึ้น จึงเห็นควรจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

Tags: