• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

เช่าที่พักสำหรับลูกจ้างโครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยทางดินอากาศ ระยะที่ 3 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง