• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ เพื่อเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณา